Slider_1
Slider_2
Slider_3
Slider_4
Slider_5
Previous Next Play Pause

U strzel mistrzowskie nagrody z 3M !

 Kup produkty 3M z oferty Elektroenergetyka w okresie:

25 czerwca - 02 lipca 2018 r.

Wybierz 1 z nagród przy zakupie...

 

pilka 2

pilka 3

pilka 4

Zamów nagrodę, przesyłając maila z poniższymi informacjami na adres:
promocja3m[at]programylojalnosciowe.pl
Numer nagrody
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Numer telefonu
Adres doręczenia nagrody
Numer zamówienia
Data złożonego zamówienia w 3M Poland Sp. z o.o.


Pamiętaj! Zakupy w okresie trwania promocji sumują się.

 

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Podmiotem organizujący m Promocję jest VSC Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej V I Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0 0 0 0 4 63736, NIP: 899- 255- 54 - 4 8, kapitał zakładowy 1028000,00 zł („Organizator”).

1.2. Promocja organizowana jest na zlecenie 3M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach A l. Katowicka 117, 05-830 Nadarzy n w pis ana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m .s t. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod num erem KRS 0000014836, NIP 527 020 42 12, REG O N 012086877 („3M ”).

1.3. Promocja trwa w okresie od 25.06. do 02.07.2018 r.

1.4. Promocja dotyczy produktów 3M objętych cennikiem Elektroenergetyka („Produkty ”).

1.5. W Promocji mogą wziąć udział przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 Kodeks u cywilnego, którzy są klientami 3M (tj. nabywają od 3M Produkty celem ich dalszej dystrybucji)

i jednocześnie hurtowniami elektrotechnicznymi, dalej zwani „Uczestnikami”.

2. Zasady Promocji

2.1 Każdy z Uczestników , który w okresie trwania Promocji dokona zakupu Produktów za minimum :

a) 3.000 zł (wg cen netto, po jakich Uczestnik nabywa Produkty od 3M ) – otrzyma nagrodę - do w y boru przez Uczestnika spośród następujących:

(i) Zegarek Sigm a PC 15.11 (wartość: 200 zł netto) - nagroda nr 1,

albo

(ii) Rękawice bram karskie adidas ACE Training BQ4576 + Ochraniacze adidas G host Pro BR5350 (wartość: 200 zł netto) - nagroda nr 2

b) 8.000 zł (w g cen netto, po jakich Uczestnik nabywa Produkty od 3M ) – otrzyma nagrodę - do w y boru przez Uczestnika spośród następujących:

(i) Kamera sportowa Braun Phototechnik Champion 360 (wartość: 600 zł netto) – nagroda nr 3,

albo

(ii) Oficjalna Piłka Meczowa Adidas M Ś FIFA ™ Ros ja 2018 Telstar C E8083 (wartość: 600 zł netto) - nagroda nr 4

c) 15.000 zł (w g cen netto, po jakich Uczestnik nabywa Produkty od 3M ) – otrzyma nagrodę - do w y boru przez Uczestnika spośród następujących:

(i) Chłodziarko-zamrażarka Bosch KDV 29V L 30 (wartość: 1200 zł netto) - nagroda nr 5,

albo

(ii) Kosiarka spalinowa Stiga C om bi 50 SQ B (wartość: 1200 zł netto) - nagroda nr 6.

2.2 W przypadku zakupów o wartości stanowiącej wielokrotność kwot 3.000,- , 8.000,- i 15.000 pln Uczestnik otrzyma wielokrotność nagród zgodnie

z zasadami opisany m i w pkt. 2.1 Regulaminu.

2.3 Zakupy Produktów po cenach specjalnych nie wliczają się do zakupów promocyjnych.

2.4 Zakupy dokonywane przez Uczestników w ramach innych promocji realizowanych przez 3M lub na zlecenie 3M nie łączą się z zakupami dokonywanymi

w ramach Promocji opisanej niniejszym regulaminem .

2.5 Warunkiem udziału w Promocji jest przesłanie do Organizatora Zgłoszenia udziału w Promocji.

2.6 Zgłoszenie udziału w Promocji wraz z wyborem nagrody należy wysłać do Organizatora Promocji w term inie do 9 lipca 2018 r. na adres :

promocja3m@programylojalnościowe.pl ze wskazaniem : numeru nagrody , nazwy Uczestnika, numeru telefonu Uczestnika, adres u, na jaki nagroda ma być

doręczona, daty złożenia i numeru zamówienia na Produkty w 3M .

2.7 Nagrody zostaną przesłane Uczestnikom pocztą kurierską nie później niż do 14 września 2018 r. na adres wskazany w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt. 2.6

2.8 Dowód nadania przesyłki kurierskiej będzie jednoznaczny z potwierdzeniem odbioru nagrody przez Uczestnika.

2.9 W przypadku niedostępności nagród opisanych w pkt. 2.1 Organizator zastrzega s obie możliwość dostarczenia innej nagrody o zbliżonej wartości, cechach

i parametrach technicznych.

2.10 Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

2.11 Wartość nagrody stanowi przychód Uczestnika i podlega opodatkowaniu przez Uczestnika.

2.12 W Promocji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele Organizatora i 3M Poland Sp. z o.o.

2.13 Ochrona danych osobowych:

1) Administratorzy: Administratorem danych osobowych Uczestników jest 3M Poland sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, A l. Katowicka 117,

05-830 Nadarzyn wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m .s t. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Gospodarczy pod num erem KRS 0000014836, NIP 527 020 42 12, REG O N 012086877 oraz spółki z grupy kapitałowej 3M zgodnie z zgodnie

z Polityką Prywatności 3M : 3m .pl/ polityka-prywatnosci, („3M ”).

2) Cele i podstawa przetwarzania :

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez 3M w następujących celach:

a) w celu w zięcia udziału w Promocji - w związku z realizacją zawartej z Uczestnikiem umowy (podstaw a praw na: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) ewentualnego rozpatrzenia reklamacji (podstaw a praw na: art. 6 us t. 1 lit. b RO D O);

c) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją praw nie uzasadnionego interes u 3M zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa praw na: art. 6 us t.1lit. f RODO);

d) badania satysfakcji klientów w związku z oferowaniem naszych usług i produktów będącego realizacją naszego praw nie uzasadnionego

interesu (podstawa praw na: art. 6 us t. 1 lit. f RO D O);

e) promowania przez 3M produktów i usług 3M (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego praw nie uzasadnionego interesu

(podstaw a praw na: art. 6 us t. 1 lit. f RO D O);

oraz innych, zgodnie z postanowieniami Polity ki Prywatności 3M : 3m .pl/polityka-prywatnosci.

3) Okres przechowywania : Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interes u administratora danych 3M może przetwarzać do czasu

wypełnienia praw nie uzasadnionych interesów 3M stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu w niesienia przez Uczestnika sprzeciw u wobec takiego przetwarzania.

4) Odbiorcy danych: 3M może udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim , w tym podmiotom mający m siedzibę w innych krajach zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności 3M : 3m .pl/polityka-prywatnosci.

5) Prawo do skargi: każdemu Uczestnikowi przy s ługuje praw o w niesienia skargi do Prezes a Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

6) Prawo do sprzeciwu : w każdej chwili, każdemu Uczestnikowi przysługuje praw o do w niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Uczestnika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. 3M przestanie przetwarzać dane Uczestnika w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla 3M ważne prawnie uzasadnione podstawy , które są nadrzędne wobec interesów , praw i wolności Uczestnika, lub dane będą 3M niezbędne do ew entualnego

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń .

7) Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 3M znajdują się w Polityce Prywatności 3M : 3m .pl/ polityka-prywatnosci.

3. Postanowienia końcowe

3.1 Przystępując do udziału w Promocji, Uczestnicy potwierdzają, że zapoznali się z jej zasadami określony mi w niniejszym Regulaminie i wyrażają na nie zgodę.

3.2 Z Regulaminem Promocji można zapoznać się w siedzibie Organizatora.

Nasza oferta

kable mini zrodla swiatla i oprawy i koryta i aparatura i osprzet i szafy i aparaty i ochrona i elektronarzedzia mini