Slider_1
Slider_2
Slider_3
Slider_4
Slider_5
Previous Next Play Pause

Zakochaj się w ABB!

abblogoInformujemy, iż z dniem 19 stycznia 2015 uruchamiamy akcję promocyjną: Zakochaj się w ABB!

promo

Drogi Kliencie,
Informujemy, iż z dniem 19 stycznia 2015 uruchamiamy akcję promocyjną: Zakochaj się w ABB!
Nagradzamy zakupy produktów Dywizji Niskich Napięć ABB już od 6000 PLN.
Zdecyduj, jaką biżuterię APART otrzymasz za symboliczne 1 PLN.
Promocja kierowana jest do naszych Klientów i obowiązuje do dnia 6 lutego 2015 włącznie.

 

Obowiązuje dla grup:
- LPWA (ABB Welcome, PRESTIGE, SIGNAL, STANDARD, KNX)
- LPBS (Rozłączniki FIN, rozłączniki SLBM, system FastLine, rozłączniki XR, rozłączniki listwowe XLBM, rozłączniki skrzynkowe XLP, wyłączniki powietrzne, wyłączniki kompaktowe)
- LPCP (Automatyka przemysłowa)
- LPED (Aparatura modułowa, obudowy i kanały, obudowy rozdzielcze S&J, aparatura modułowa HOME)

 

REGULAMIN

Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Zakochaj się w ABB!” jest firma ABB Sp. z o.o.1 (zwana dalej: „Organizatorem”).
2. Akcja Promocyjna „Zakochaj się w ABB!” (zwana dalej: „Akcją Promocyjną”) odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Celem Akcji Promocyjnej jest wsparcie sprzedaży Produktów Niskich Napięć ABB w okresie trwania Akcji Promocyjnej.
4. Akcja Promocyjna skierowana jest do aktualnych klientów Organizatora posiadających REGON, z którymi Organizator ma podpisaną umowę o współpracy w zakresie sprzedaży produktów, o których mowa w pkt. 6 (zwanymi „Uczestnikiem”).
5. Akcja Promocyjna rozpoczyna się z dniem 19.01.2015 r. i trwa do dnia 06.02.2015 r., z zastrzeżeniem zdania następnego. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji Promocyjnej lub przedłużenia jej w każdym czasie bez podania przyczyny.
6. Warunkiem przystąpienia do Akcji Promocyjnej jest zakup produktów Dywizji Niskich Napięć ABB – oferty w zakresie LPBS, LPCP, LPED i LPWA oraz wypełnienie pozostałych warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.
7. Każdy z Uczestników Akcji Promocyjnej, który w okresie trwania Akcji Promocyjnej dokona zakupu produktów z asortymentu wymienionego w pkt. 6 o wartości nie mniejszej niż 6.000 złotych netto na fakturze sprzedaży przez ABB (słownie: sześć tysięcy złotych), (dalej „Minimalny Próg”) otrzyma prawo zakupu wybranej przez niego Nagrody – biżuterii APART o wartości do 1% wartości zakupu, po promocyjnej cenie 1 netto PLN (zwanej dalej „Nagrodą”). Uczestnik za każdą wielokrotność osiągniętego obrotu w okresie trwania Akcji Promocyjnej nabywa prawo do zakupu Nagrody po promocyjnej cenie 1 PLN netto. Nagrodą w Akcji Promocyjnej jest biżuteria z oferty firmy APART. Oferta APART dostępna na stronie internetowej www.apart.pl. Podstawą nabycia prawa do zakupu Nagrody po promocyjnej cenie jest skumulowana wartość zakupów z okresu objętego Akcją Promocyjną.
8. Zamówienia Produktów Dywizji Niskich Napięć ABB należy składać bezpośrednio u Organizatora, w przeciwnym wypadku zamówienie nie weźmie udziału w Akcji Promocyjnej.
9. W celu dokonania zakupu objętego Akcję Promocyjną, zamówienie należy opisać kodem: Zakochaj się w ABB. W przypadku złożenia zamówienia bez kodu promocyjnego, zamówienie nie weźmie udziału w Akcji Promocyjnej.
10. Podstawą do rozliczenia sprzedaży są zamówienia złożone, zrealizowane i zafakturowane w trakcie trwania Akcji Promocyjnej.
11. Rozliczenie Akcji Promocyjnej nastąpi do 9.02.2015 r.
12. Nagrody w Akcji Promocyjnej zostaną przekazane Uczestnikom niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Klienta.
13. Warunkiem nabycia uprawnienia do zakupu Nagrody po promocyjnej cenie jest pełna i nie opóźniona zapłata przez Uczestnika ceny za zamówienie, o którym mowa w pkt. 8 powyżej. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
14. W Akcji Promocyjnej wykluczone są zamówienia na projekty, na które został udzielony specjalny rabat.
15. Niemożliwy jest wybór przez Uczestnika Nagrody w postaci otrzymania świadczenia pieniężnego.
16. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody na inną o wyższej lub tej samej wartości. Organizator ma prawo do odmowy przyznania lub wykonania wybranej przez Uczestnika Nagrody w szczególności w gdyby jej przyznanie lub wykonanie prowadziło do naruszenia prawa, dobrych obyczajów lub wewnętrznych przepisów obowiązujących u Organizatora w szczególności Kodeksu Postępowania ABB.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w wydaniu Nagrody wynikające z przyczyn leżących po stronie podmiotów, którymi Organizator się posługuje.
18. Nagrody w Akcji Promocyjnej objęte są gwarancją Producenta Nagrody. Wszelkie reklamacje Nagród należy składać bezpośrednio u Producenta.
19. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.
20. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się Akcja Promocyjna w ramach Dywizji Niskich Napięć (LP) ABB Lokalnej Jednostki Sprzedaży.
21. Za przebieg Akcji Promocyjnej po stronie Organizatora odpowiedzialny jest Dyrektor Marketingu i Sprzedaży Dywizji Niskich Napięć (LP) – Pan Stanisław M. Daniłkiewicz.
22. Za rozliczenie Akcji Promocyjnej po stronie Organizatora odpowiedzialna jest Trade Marketing Manager – Pani Joanna Steggles.

 

Postanowienia końcowe:
21. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji Promocyjnej.
22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe obowiązujące przepisy prawa polskiego.
23. Uczestnik przystępując do udziału w Akcji Promocyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu przeprowadzenia lub realizacji Akcji Promocyjnej określonej w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej oraz wydania Nagrody, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników. Administratorem tych danych będzie Organizator. Każdy Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie wymienionych danych osobowych przez Organizatora w powyżej wskazanym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej. Uczestnikowi, który podał swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w wydaniu Nagrody wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Akcji Promocyjnej lub podmiotów, którymi Uczestnik się posługuje, w szczególności z powodu niepodania lub podania niepełnych danych osobowych i/lub adresu korespondencyjnego lub nie poinformowania o zmianie danych osobowych przez Uczestnika.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Akcji Promocyjnej, których nie mógł przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec.
26. W przypadku, gdy Uczestnik odstąpi od umowy dotyczącej zamówienia w całości lub w części albo dokona zwrotu produktu zamówionego zgodnie z pkt. 7 powyżej, w wyniku czego otrzyma zwrot ceny zapłaconej za ten produkt, Uczestnik nie będzie uprawniony do skorzystania z Akcji Promocyjnej, zaś w przypadku uprzedniego otrzymania Nagrody, Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej w wyniku Akcji Promocyjnej Nagrody w stanie niepogorszonym lub zwrotu wartości tej Nagrody w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. Organizatorowi przysługuje prawo dokonania potrącenia tej wartości z innymi wierzytelnościami Uczestnika, chociażby nie były jeszcze wymagalne.
27. Płatność za Nagrody w promocyjnej cenie zostanie dokonana przez Uczestnika na podstawie faktury w terminie wskazanym na fakturze.
28. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi za wady Nagród.
29. Niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest: w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Uczestnika.
30. Niniejsza Akcja Promocyjna, której warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest „grą losową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.), a także nie jest konkursem.
31. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest równoważne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.

Nasza oferta

kable mini zrodla swiatla i oprawy i koryta i aparatura i osprzet i szafy i aparaty i ochrona i elektronarzedzia mini